Proroctwa o Jezusie Chrystusie i rachunek prawdopodobieństwa

Zobacz również

W Biblii znajdujemy liczne proroctwa mesjańskie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że mogły się one wypełnić w osobie Jezusa Chrystusa?

Pismo Święte, zwane też Biblią, to święta księga chrześcijan składająca się ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament, zwany po hebrajsku Tanach, jest również świętą księgą judaizmu. Jednak przez wiele innych środowisk Biblia uważana jest za księgę w najlepszym razie kontrowersyjną, a w najgorszym razie za fikcyjną, napisaną wyłącznie w celu sprawowania kontroli nad ciemnym ludem (mimo, że nie ma na to dowodów naukowych). Jest przez to uważana za niewiarygodną.

Ile proroctw liczy Pismo Święte?

Za niewiarygodne uważa się między innymi proroctwa biblijne, czyli przekazy od Boga lub Jego proroków przepowiadające wydarzenia w przyszłości. W końcu jeśli Bóg rzekomo nie istnieje, to kto miałby umieć przewidywać przyszłość, nieprawdaż? Tymczasem okazuje się, że większość z tych proroctw już się wypełniło, co do litery! Hugh Ross, astrofizyk i chrześcijański apologeta, ocenił, że Pismo Święte liczy około 2500 proroctw1. Dodajmy, że wiele z nich zostało wypowiedzianych wprost i nie trzeba ich szczególnie interpretować.

Spośród proroctw obecnych w Piśmie Świętym wyróżnia się między innymi te związane z osobą zapowiadanego Mesjasza. Takich proroctw mesjańskich jest w Biblii kilkaset. Alfred Edersheim, XIX-wieczny biblista z uniwersytetu oksfordzkiego, w swoim dziele The Life and Times of Jesus the Messiah wymienił aż 456 starotestamentowych proroctw mesjańskich2. Badacz konkluduje, że wszystkie one zostały wypełnione właśnie w jednej osobie: Jezusie Chrystusie!

Jeśli Biblia nie jest księgą natchnioną w sposób nadprzyrodzony, to jak to możliwe, aby wszystkie te proroctwa w ogóle się wypełniły, a zwłaszcza w życiu jednego tylko człowieka? Czy mamy do czynienia z wyrafinowanym starożytnym fałszerstwem? Jest to niemożliwe, ponieważ odkrycie zwojów z Qumran dowodzi, że wersety te były znane jeszcze przed powstaniem chrześcijaństwa3. Innymi słowy, zapowiedzi te istniały, zanim jeszcze ktokolwiek znał postać Jezusa z Nazaretu, syna Józefa i Marii. A mimo to wygląda na to, że to w Nim wypełniły się wszystkie te proroctwa. Coś zatem musi być na rzeczy.

Prawdopodobieństwo wypełnienia się proroctw mesjańskich w życiu jednego człowieka

Możemy cały ten problem rozważyć w kategorii rachunku prawdopodobieństwa. Jakie istnieje prawdopodobieństwo, że wszystkie te proroctwa znajdą swoje wypełnienie w jednej osobie, a tu konkretnie w osobie Jezusa Chrystusa? Aby nie być gołosłownym, spróbujmy przytoczyć 5 proroctw mesjańskich, sposoby ich wypełnienia się w Chrystusie oraz prawdopodobieństwo zbiorcze tego, że to Chrystus je wypełni.

1. Miejsce narodzenia Mesjasza

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności (Księga Micheasza 5,2; Biblia Tysiąclecia V).

Żyjący około 700 roku p.n.e. prorok Micheasz przepowiedział, że Mesjasz narodzi się w judejskim miasteczku Betlejem. Tak też się stało, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł na świat właśnie w tej miejscowości nieopodal Jerozolimy. Różni badacze oceniają prawdopodobieństwo wypełnienia się tego proroctwa na różne sposoby. Za Alfredem Pallą4 przyjmiemy jednak prawdopodobieństwo 1 do 1000 (1:103).

2. Człowiek poprzedzający Mesjasza

Oto Ja wyślę anioła [tj. posłańca] mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. (Księga Malachiasza 3,1; Biblia Tysiąclecia V).

W Piśmie Świętym hebrajskie słowo tłumaczone jako „anioł” oznacza również „posłańca”, którym może być także człowiek. Pismo Święte opisuje tylko jednego człowieka, który uznawał siebie za przygotowującego drogę dla kogoś ważniejszego niż on sam. Ewangelie sprawozdają, że ten człowiek nazywał się Jan Chrzciciel i poprzedził on nikogo innego, jak samego Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy również, że prorok Malachiasz, który zapisał to proroctwo, żył w V wieku przed Chrystusem. Prawdopodobieństwo wypełnienia się tego proroctwa Peter Stoner5 szacuje na 1 do 1000 (1:103).

3. Wycena życia Mesjasza

Potem powiedziałem do nich: Jeśli to jest dobre w waszych oczach, dajcie mi moją zapłatę, a jeśli nie, zaniechajcie jej. Odważyli więc moją zapłatę: trzydzieści srebrników. Potem PAN powiedział do mnie: Rzuć je przed garncarza. Wspaniała to zapłata, na jaką mnie tak drogo oszacowali! Wziąłem więc trzydzieści srebrników i rzuciłem je przed garncarza w domu PANA. (Księga Zachariasza 11,12-13; Uwspółcześniona Biblia Gdańska).

W powyższym proroctwie Zachariasza, który żył ok. 400 lat przed Chrystusem, mowa jest o tym, że cena, na jaką oszacowali Pana, to 30 srebrników. Za tyle właśnie Judasz wydał Jezusa Chrystusa w ręce arcykapłana. Co więcej, według proroctwa te 30 srebrników miały trafić do garncarza. Według sprawozdania z Ewangelii Mateusza 27,5-7 za te pieniądze kapłani kupili pole należące do garncarza właśnie! Z kolei w wersecie 9. ewangelista zwrócił uwagę, że to proroctwo się wypełniło w Chrystusie. Ponieważ mamy tu zarówno konkretną kwotę, jak i jej dalsze losy, to za Pallą6 oszacujmy prawdopodobieństwo wypełnienia się tego proroctwa na 1 do 1 000 000 (1:106).

160.-proroctwa-1

4. Okoliczności egzekucji Mesjasza

Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców; przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości; a oni patrzą na mnie, przypatrują się. Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. (Księga Psalmów 22,17-19; Uwspółcześniona Biblia Gdańska).

Tutaj mamy kolejne podwójne proroctwo, którego autorem jest król Dawid (a którego dalekim potomkiem miał być właśnie Mesjasz – jeszcze jedno proroctwo). Podmiot liryczny głosi: „przebili moje ręce i nogi”. Około 1000 lat przed Chrystusem, gdy żył król Dawid, nie znano jeszcze takiej metody egzekucji jak ukrzyżowanie. Co ciekawe, proroctwo to jest powtórzone ok. 500 lat później u Zachariasza (zob. Księga Zachariasza 12,10).

Ponadto w wersecie 19. czytamy, że oprawcy rozdzielili między siebie szaty skazańca, ale zagrali o jego tunikę. Według Ewangelii Jana 19,23-24 żołnierze rozdzielili szaty Chrystusa między siebie, ale o Jego tunikę zagrali, ponieważ była tkana w całości. Alfred Palla7 szacuje prawdopodobieństwo śmierci Mesjasza przez ukrzyżowanie na 1 do 100 000 (1:105) i prawdopodobieństwo losów Jego szat również na 1 do 100 000 (1:105). Mnożąc jedno przez drugie, mamy 1 do 10 000 000 000 (1:1010).

5. Mesjasz jako skazany za niewinność

Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. […] Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców (Księga Izajasza 53,7.12; Biblia Tysiąclecia V).

Jeszcze jedno podwójne proroctwo. Izajasz, prorok żyjący w VIII wieku przed Chrystusem, w rozdziale 53. mówi o skazańcu, który podczas przesłuchania nie otworzył swoich ust, aby bronić siebie i swojej sprawy. Prawdopodobnie bardzo niewielu ludzi cierpiało zniewagi i okrutny ból tortur w milczeniu. Chrystus postawiony przed władzami nigdy nie odzywał się we własnej obronie, a mówił wyłącznie wtedy, gdy było to absolutnie konieczne. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z Ewangelii Łukasza 23,6-12 Jezus faktycznie nie wypowiedział żadnego słowa przed Herodem.

Tekst mówi również, że Mesjasz został zaliczony pomiędzy przestępców. Proroctwo to wypełniło się również w sensie dosłownym – Chrystus został bowiem ukrzyżowany i umieszczony między dwoma innymi ukrzyżowanymi skazańcami, którzy faktycznie byli łotrami. Szanse na wypełnienie się owego podwójnego proroctwa z 53. rozdziału Księgi Izajasza Palla8 ocenia na 1 do 100 000, czyli 1:105.

Prawdopodobieństwo zbiorcze

Rozważyliśmy powyżej 5 proroctw, którym przypisano możliwe (czyli niekoniecznie rzeczywiste) prawdopodobieństwo wypełnienia się u którejkolwiek osoby żyjącej na świecie. Możemy teraz obliczyć prawdopodobieństwo zbiorcze tego, że wszystkie te proroctwa wypełnią się w życiu tylko jednego człowieka. Mnożąc wszystkie poszczególne prawdopodobieństwa, dochodzimy do wyniku 1:1027. Aby unaocznić to bardziej, jest to prawdopodobieństwo 1 do 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000, czyli 1 do 1 kwintyliona!

A pamiętajmy, że rozważyliśmy zaledwie 5 proroctw mesjańskich spośród 456, które wymienił Edersheim, a które uważa się, że również doskonale wypełniły się w życiu Jezusa Chrystusa! Jakie mogłoby być zatem prawdopodobieństwo wypełnienia się ich wszystkich? Trudno, aby to wszystko było tylko przypadkowym zbiegiem okoliczności!

Jezus Chrystus jako Mesjasz

Pismo Święte nie jest zatem zwykłą księgą, a Jezus Chrystus nie był zwykłym człowiekiem. W rzeczy samej cała Biblia jest poświęcona, w ten czy inny sposób, przyjściu zapowiadanego Mesjasza. Żadna inna starożytna księga nie zawiera takich szczegółowych zapowiedzi, które równie szczegółowo znalazły swoje wypełnienie w życiu tylko jednej postaci. Chrystus był i jest najbardziej niezwykłą postacią w historii naszego świata. Stąd warto badać Ewangelie pod kątem życia Jezusa Chrystusa i Jego wypełnionego miłością przesłania do istot ludzkich.


Przypisy

  1. H. Ross, Fulfilled Prophecy: Evidence for the Reliability of the Bible, Reasons to Believe, 22.08.2003, https://reasons.org/explore/publications/articles/fulfilled-prophecy-evidence-for-the-reliability-of-the-bible [dostęp: 13.05.2024].
  2. A. Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, t. 1-2, Peabody, Massachusetts: Hendrickson, 1883, s. 163, 710-741.
  3. A. Palla, Sekrety Biblii, Wyd. Betezda, 2002, s. 269.
  4. Ibid., s. 270.
  5. D. R. Reagan, Applying the Science of Probability to the Scriptures, Lamb & Lion Ministries, https://christinprophecy.org/articles/applying-the-science-of-probability-to-the-scriptures/ [dostęp: 13.05.2024].
  6. A. Palla, op. cit., s. 271.
  7. Ibid., s. 271-272.
  8. Ibid., s. 272.

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy Biblia mówi o płaskiej Ziemi?

W ciągu ostatnich lat głośno zrobiło się o dość nietypowo brzmiącej teorii, która zakłada, że Ziemia nie jest kulą, lecz płaskim dyskiem,...

Czy Biblia wyjaśnia epokę lodowcową?

Historia Ziemi skrywa wiele tajemnic, a wiara świeckich naukowców w miliony lat ewolucji uniemożliwia im znalezienie przekonujących rozwiązań tych zagadek. Natomiast na...

Czwarty wymiar – cz. 2: Między nauką a wiarą

Dokąd prowadzi czwarty wymiar? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie może mieć więcej wspólnego z duchowością niż nauką.
Skip to content