Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Polityka prywatności Serwisu internetowego
EwolucjaMyslenia.pl
Obowiązująca treść
: aktualna od dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Politykę prywatności wprowadza się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – L 119/1 oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).

  1. Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora Serwisu: Administrator respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych: Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Zgoda (osoby, której dane dotyczą) – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Administrator zawsze dokłada przynajmniej należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed dokonaniem czynności przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych (kontaktowych) Użytkowników Serwisu jest obowiązkowe w celu złożenia darowizny (imię i nazwisko, e-mail) odpowiedzi na pytania zadawane poprzez formularz kontaktowy (e-mail) oraz dobrowolne dla przesyłania informacji handlowej przez Administratora drogą elektroniczną (newsletter). Przetwarzanie danych osobowych obowiązkowych odbywa się do udzielenia odpowiedzi, a nieobowiązkowych do odwołania Zgody, lub zmiany celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. Administrator zabezpiecza odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Administrator nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez Zgody osoby, której dane dotyczą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Administratora udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego. Użytkownikowi, który przekazał Administratorowi dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), do niepodlegania autoprofilowaniu. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej www.stowarzyszenieporanek.plSystem informatyczny Serwisu automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik podczas łączenia się online z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu, w celu zapewnienia wygodnego korzystania z zasobów Serwisu. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Administrator poprzez stronę internetową składa prośby o wsparcie pieniężne działalności statutowej: charytatywnej i pożytku publicznego. System płatności obsługiwany jest przez operatora PayPro S.A., zasady funkcjonowania i ochrony prywatności: https://www.przelewy24.pl/regulamin
  2. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator zwraca jednak uwagę, że Google LLC w ramach programu Opinii Konsumenckich zastrzega sobie możliwość przekazania danych do państwa trzeciego. Google LLC zastrzega, że w takim przypadku dane są zabezpieczone prawnie odpowiednimi klauzulami ochrony danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską UE. System informatyczny Serwisu stosuje technologię cookies (sesyjne służące zapamiętywaniu ustawień, analityczne, zapisujące wybory w Serwisie). Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.
  3. Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych nadawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. Administrator ostrzega, że całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także Serwis. Serwis zawiera odnośniki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać. Administrator może wyświetlać reklamy (np. zachęcające do pobrania programu do rozliczenia rocznego podatku PIT) na stronie internetowej, o ile spełniają wymagania dotyczące zgodnego z prawem krajowym i unijnym wyświetlania reklam oraz dotyczą działalności charytatywnej i pozyskiwania środków na działalność statutową. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: daneosobowe@poranek.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem internetowym: https://ewolucjamyslenia.pl/o-nas/ Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej Serwisu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.
  4. Administrator Serwisu EwolucjaMyslenia.pl to Stowarzyszenie PORANEK, zs. Wrocław 50-321 Wrocław ul. Żeromskiego 3, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:0000445584, nr NIP:8943043926, nr REGON:022058755, Organizacja Pożytku Publicznego.
Skip to content