asd

Mechanizmy logiczne a zdolności adaptacyjne stworzeń

Zobacz również

Logika obejmuje naukę i praktykę prawidłowego rozumowania, pozwalając nam w naszym myśleniu przechodzić od podstawowych przekonań lub przesłanek do wniosków. Podejmując decyzje, używamy jej do wyboru właściwego sposobu działania. Prawdziwym wyzwaniem jest wynalezienie metody na zaprogramowanie czegoś w taki sposób, aby zostało niejako wyposażone w logikę, której potrzebuje, aby móc określać najlepsze rozwiązania napotykanych trudności.

Oparte na logice mechanizmy wyboru

Inżynierowie i programiści tworzą różne urządzenia posiadające oparte na logice zdolności wybierania właściwych odpowiedzi spośród potencjalnych rozwiązań. Powodem tych zdolności są mechanizmy logiczne, odwzorowujące świadome intencje logiczne ludzkiego projektanta.

A zatem programista musi zaprogramować urządzenie tak, aby mogło ono operować przychodzącymi danymi w sposób odzwierciedlający to, jak rozumuje człowiek, tj. nadawać odpowiednie znaczenie danym, uzyskując w ten sposób informacje potrzebne do podjęcia decyzji.

Najprostsza logika kojarzy nam się najczęściej z czymś w rodzaju „Jeśli nastąpi sytuacja X, wykonaj ten rodzaj odpowiedzi, a jeśli sytuacja Y, wykonaj tamten rodzaj odpowiedzi”. W wielu urządzeniach ta najprostsza logika realizuje się poprzez włączanie i wyłączanie podstawowego przełącznika, np.: jeśli przełącznik jest ustawiony na „wł.” (włączony), wykonaj ‘A’, a jeśli jest ustawiony na „wył.” (wyłączony), wykonaj ‘B’.

Czy żywe stworzenia mogą korzystać z podobnego oprogramowania do samodzielnego dostosowywania się do zmieniających się warunków?

Adaptacja biologiczna a mechanizmy logiczne

Wydaje się, że stworzenia reagują na zmiany w swoim środowisku, dokonując odpowiednich samoregulacji, które generowane są przez ich własne wbudowane mechanizmy biologiczne. Z tego powodu można wykorzystać zasady inżynierii do wyjaśniania funkcji biologicznych.

Inżynierowie wykorzystują systemy śledzenia do wykrywania i utrzymywania obserwacji ruchomego celu. Wygląda na to, że stworzenia również mogą zastosować podobną strategię do śledzenia i dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Systemy śledzenia zaprojektowane przez człowieka zawierają trzy elementy:

  • czujniki wejściowe,
  • zaprogramowane mechanizmy logiczne do regulacji wewnętrznego wyboru możliwych do dostosowania odpowiedzi,
  • wyjściowe „mechanizmy napędowe” do wykonywania odpowiedzi.

Badania wskazują na to, że organizmy wykorzystują takie same elementy do śledzenia zmieniających się warunków i generowania wysoce uregulowanych, docelowych rezultatów, charakteryzujących się przeważnie szybkością i powtarzalnością1.

Kluczową rolę w śledzeniu przez stworzenia zmieniających się warunków odgrywają czujniki2. To „czujnikowe” oprogramowanie wbudowane w organizmy po pierwsze określa warunek, że coś jest bodźcem; po drugie sprawia, że poszczególne czujniki „dostrajane” są do określonych warunków otoczenia; a po trzecie powoduje, że czujniki są skutecznymi wyzwalaczami reakcji organizmów.

Jeśli zaś chodzi o mechanizmy logiczne, to stworzenia używają ich do kontrolowania swoich samoregulacji za sprawą wielu wewnętrznych włączników i wyłączników. Przełączniki te wykonane są z niezwykle złożonych ścieżek i interakcji wykorzystujących określone cząsteczki białek.

Systemy komórkowe organizmów mogą stosować logikę

W latach 60. naukowcy prowadzili dokładne obserwacje bakteri E. coli, uzyskując w ten sposób pewne wskazówki dotyczące działania wspomnianych przełączników białkowych. W normalnych warunkach poddane badaniu bakterie rozkładałyby glukozę na energię. Gdy jednak zamiast glukozy wprowadzono inny cukier, laktozę, bakterie zaczęły wytwarzać enzymy potrzebne do metabolizowania laktozy.

A zatem badanie to wykazało istnienie systemu składającego się z:

  • czujnika laktozy,
  • wewnętrznego, opartego na logice mechanizmu selekcji „glukozy lub laktozy”,
  • odpowiedzi wyjściowych celem wytworzenia odpowiedniego enzymu do rozkładu laktozy.

Sean Carroll, biolog ewolucyjny, w następujący sposób opisuje konsekwencje tego niezwykłego odkrycia:

W jakiś sposób bakteria wyczuwa obecność laktozy i jest indukowana do wytwarzania odpowiedniego enzymu, gdy jest to potrzebne. Skąd taka prosta komórka może „wiedzieć”, jakie enzymy ma wytworzyć? W jaki sposób właściwy enzym jest indukowany pojawieniem się związku, który ma rozłożyć? Odpowiedzi na te pytania opracowali François Jacob i Jacques Monod, którzy wraz z André Lwoffem otrzymali w 1965 roku Nagrodę Nobla za swoje odkrycia…

Jacob i Monod odkryli, że produkcja tego enzymu jest kontrolowana przez przełącznik znajdujący się w genie betagalaktozydazy. Przełącznik jest wyłączony, gdy laktoza jest nieobecna, ale włącza się, gdy laktoza jest obecna… Kontrola produkcji enzymów przez represor lac jest klasycznym przykładem logiki genów, w której gen jest używany tylko wtedy, gdy jest potrzebny… Nie mogę przecenić koncepcyjnego wpływu odkrycia przełączników genetycznych w bakteriach3.

Oczywiście bakterie nie są świadome działających w nich zautomatyzowanych funkcji, lecz działają tak jak zaprojektowane przez człowieka urządzenia wykorzystujące wewnętrzne reakcje selektywne oparte na logice.

„Poznanie” komórkowe

Co ciekawe, pojedyncze komórki (w tym te, których organizmy używają w swoich systemach śledzenia środowiska) wydają się zachowywać w sposób naśladujący procesy poznawcze. Genetyk James Shapiro z University of Chicago stwierdza:

Komórki działają w sposób, który nazywam kognitywnym sposobem przetwarzania informacji. Niektórzy ludzie lubią mówić „komputerowy”. Jedynym powodem, dla którego nie używam słowa „komputerowy”, jest to, że nie obejmuje ono sensorycznego aspektu działania komórek. A molekularne podstawy odbierania wrażeń sensorycznych przez komórki są bardzo mocno ugruntowane naukowo. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie rozumiemy, w jaki sposób wszystko jest zintegrowane, w jaki sposób przetwarzane są informacje i w jaki sposób komórki robią właściwe rzeczy. Wiemy dużo o komponentach zaangażowanych w przesyłanie sygnału i podejmowanie decyzji, ale nie wiemy, jak działa cały system. Myślę, że jest to kluczowa granica w XXI wieku… Komórki konstruują własne genomy i robią to na wiele różnych sposobów, które podlegają wpływom sensorycznym i które mogą być ukierunkowywane w obrębie genomu4.

Wniosek

Programiści stosują oparte na logice programowanie, gdy chcą realizować swoje decyzyjne intencje za pośrednictwem niezależnej jednostki. Obserwowanie podobnych mechanizmów w świecie przyrody skłania do wniosku, że mikroskopijne komórki podejmujące z niezwykłą precyzją tysiące wysoce skomplikowanych logicznych decyzji musiały zostać zaprogramowane przez Projektanta. Nie sposób bowiem wyjaśnić istnienia w organizmach mechanizmów logicznych, opierając się na przypadkowych ewolucyjnych scenariuszach prób i błędów.


Przypisy

  1. Guliuzza, R. J. 2018. Engineered Adaptability: Adaptive Changes Are Purposeful, Not Random. Acts & Facts. 47 (6): 17-19.
  2. Guliuzza, R. J. 2018. Engineered Adaptability: Sensor Triggers Affirm Intelligently Designed Internalism. Acts & Facts. 47 (2): 17-19.
  3. Carroll, S. B. 2005. Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom. New York: W. W. Norton & Company, 55-56, 58-60.
  4. Mazur, S. 2015. The Paradigm Shifters: Overthrowing ‘the Hegemony of the Culture of Darwin’. New York: Caswell Books, 20, emphasis added.

Opracowano na podstawie: R. J. Guliuzza, „Logic mechanisms direct creatures’ innate adaptability”, Acts&Facts, Institute for Creation Research, listopad 2018, s. 17-18.

Zobacz również

Popularne artykuły

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Rasy ludzkie – co mówi nauka?

Podobno ludzie dzielą się na odrębne rasy. Taki podział stał się krzywdzący dla wielu grup etnicznych. Dodatkowo teoria ewolucji wzmocniła takie zjawiska,...

Obrzydliwa tajemnica Darwina… jeszcze bardziej obrzydliwa!

Problem braku form przejściowych w zapisie kopalnym zauważył sam Karol Darwin, stwierdzając, że jest to argument przeciwko zaproponowanej przez niego koncepcji stopniowej...
Skip to content