Strona główna Regulamin płatności

Regulamin płatności

Regulamin darowizn pieniężnych online

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) ma na celu określenie zasad dokonywania elektronicznych darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele Polskiego Instytutu Badawczo-Edukacyjnego Ewolucja Myślenia, jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia PORANEK, Organizacji Pożytku Publicznego.

§1.

Definicje

Definicje użyte w Regulaminie:

 1. Darczyńca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej przekazująca konkretną sumę pieniężną w formie darowizny poprzez Portal.
 1. Darowizna cykliczna – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota pieniężna, comiesięcznie przekazywana rzecz Polskiego Instytutu Badawczo-Edukacyjnego Ewolucja Myślenia przez czas nieoznaczony. Darowiznę cykliczną można odwołać w każdym czasie.
 2. Darowizna jednorazowa – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota jednorazowej wpłaty pieniężnej na rzecz Polskiego Instytutu Badawczo-Edukacyjnego Ewolucja Myślenia.
 3. Operator płatności – PayPro Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 4. Regulamin – niniejsza treść zasad obowiązujących na Portalu.
 5. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ewolucjamyslenia.pl/ , administrowany przez Instytut.
 6. Instytut – Polski Instytut Badawczo-Edukacyjny Ewolucja Myślenia z siedzibą ul. Łubinowa 12/4, 52-210 REGON: 02205875500028 będący jednostką organizacyjną Stowarzyszenia PORANEK z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Stefana Żeromskiego 3, 50-321 Wrocław, wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000445584, nadany nr NIP 8943043926, REGON 022058755, Organizacji Pożytku Publicznego.
 7. Subskrypcja – wpłata darowizny pieniężnej przy pomocy karty płatniczej w ustalonej kwocie w cyklu miesięcznym.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Portalu jest Instytut.
 2. Elektronicznej darowizny pieniężnej na rzecz Instytutu można dokonać w ramach Portalu pod adresem https://ewolucjamyslenia.pl/chce-pomoc-datkiem/
 3. Przekazanie przez Darczyńcę darowizny pieniężnej za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne ze zgodą na przestrzeganie Regulaminu.
 4. Korzystanie ze strony internetowej https://ewolucjamyslenia.pl/chce-pomoc-datkiem/ w ramach Portalu jest nieodpłatne.

§3

Realizacja darowizn pieniężnych

 1. Przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz wsparcia działalności Instytutu jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności.
 1. Pośrednictwo Operatora płatności polega na pobraniu od Darczyńcy ustalonej kwoty Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej, a następnie przekazaniu pobranej kwoty na rzecz Instytutu za pomocą: przelewu internetowego lub kart płatniczych, dopuszczonych przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym (w szczególności takie jak MasterCard – kredytowe, debetowe, biznesowe, Maestro, Visa – kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe).
 2. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 3. Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24 Operatora płatności.
 4. Darczyńca przekazując Darowiznę cykliczną jednocześnie wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej Darowizny cyklicznej.
 5. Za usługę pośrednictwa Operator płatności pobiera opłatę w wysokości 1,29% wartości darowizny + 30gr od każdej zrealizowanej płatności od Darczyńcy.
 6. Darczyńca dobrowolnie i samodzielnie dokonuje wyboru między Darowizną jednorazową i Darowizną cykliczną.
 7. Darczyńca dobrowolnie i samodzielnie ustala kwotę Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej.
 8. Darczyńca jest informowany o dokonanej Darowiźnie jednorazowej w formie komunikatu elektronicznego, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.
 9. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać wiadomość elektroniczną na adres biuro@ewolucjamyslenia.pl . W tytule proszę podać imię i nazwisko lub firmę oraz zamieścić następujące słowa: „Zwrot darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

§4

Rezygnacja z Subskrypcji

 1. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się online poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail: biuro@ewolucjamyslenia.pl .
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących Darowizny (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: biuro@ewolucjamyslenia.pl .

§5

Reklamacje

 1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących działania Portalu. Reklamacje można zgłaszać z tytułu niezgodności usług cyfrowych z umową.
 2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adresy Usługodawcy: Stowarzyszenia PORANEK z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Stefana Żeromskiego 3, 50-321 Wrocław, e-mail: biuro@ewolucjamyslenia.pl Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego.
 3. Reklamację rozpatrujemy w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.
 4. Usługodawca odpowiada przez 2 lata od dnia dostarczenia usługi cyfrowej za niezgodność ich z umową z Użytkownikiem. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane, chyba że środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował.
 5. Koszty doprowadzenia usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

§6

Dane osobowe

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Stowarzyszenie PORANEK z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Stefana Żeromskiego 3, 50-321 Wrocław, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000445584, nadany nr NIP 8943043926, REGON 022058755. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym https://www.ewolucjamyslenia.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej pod adresem internetowym https://www.ewolucjamyslenia.pl/rodo/.
 1. Stowarzyszenie przekazuje Operatorowi płatności wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator płatności zawiera z Darczyńcą umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie Operatora płatności, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator płatności staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 2. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Stowarzyszenie nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

§7

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 2. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Darczyńcom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§8

Postanowienie końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Portalu pod adresem internetowym: ewolucjamyslenia.pl/platnosci
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem:14.05.2024.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
Skip to content